iVOX Privacy Policy

Algemeen

Het vertrouwen dat iVOX als online onderzoeksbureau geniet van personen die meewerken aan onderzoek is cruciaal voor al onze activiteiten. In deze privacyverklaring proberen wij daarom op een heldere manier uiteen te zetten op welke manier wij omgaan met data die als vertrouwelijk of privacygevoelig bestempeld kan worden.
iVOX volgt alle richtlijnen van de General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR), die in voege is vanaf 25 mei 2018.
iVOX conformeert zich daarnaast aan de gedragscode van de internationale vereniging van marktonderzoeksbureaus, Esomar. Wij onderschrijven de richtlijnen op het gebied van online marktonderzoek die door deze vereniging zijn opgesteld. Indien u het gevoel heeft dat wij ons niet aan onze policy houden of indien u vragen heeft over de veiligheid van uw gegevens waarop u het antwoord niet terugvindt, dan kan u contact opnemen met onze Privacy Officer via privacy@ivox.be.

Dataverzameling iVOX Panel

Via www.ivoxpanel.be of via onze diverse rekruteringskanalen (mediapartners, sociale media, klanten, …) kan u aangeven lid te willen worden van het iVOX Panel. Na uw tweevoudige toestemming en mits instemming met onze privacy en cookie policy mag iVOX u op frequente basis uitnodigen om deel te nemen aan zijn enquêtes of online applicaties.
iVOX verzamelt van de leden van het iVOX Panel gegevens over een breed scala van onderwerpen. Uw antwoorden op vragen zullen nooit op persoonsniveau of identificeerbaar gerapporteerd worden en steeds volstrekt anoniem behandeld worden. Deelname aan onderzoek is, ook na inschrijving in het iVOX Panel, altijd op vrijwillige basis.
iVOX verzamelt daarnaast van de leden van iVOX Panel ook persoonlijke gegevens (zie artikel Definiëring persoonsgegevens). iVOX is de exclusieve eigenaar van deze informatie en zal deze niet openbaar maken, verkopen, verhuren of delen met anderen, anders dan beschreven in deze verklaring, zonder uw expliciete toestemming of tenzij zij daar rechtens toe verplicht is. iVOX kan geaggregeerd of profielonderzoek verrichten op de data verzameld van de leden van het iVOX Panel.
Indien in het kader van het onderzoek derden uw gegevens wensen te ontvangen, zal u tijdens het betrokken onderzoek een aparte toestemming kunnen geven. Voor gevoelige persoonlijke gegevens (zie artikel Definiëring persoonsgegevens) vragen wij u dit te bevestigen via mail. Slechts na uw toestemming op dit verzoek zullen wij uw gegevens verder meedelen.
iVOX neemt alle zorgvuldigheid in acht als het gaat om de veiligheid van uw gegevens. Onderzoeksdata die worden opgeslagen, bevinden zich op interne servers achter een firewall of in een beveiligde webomgeving. Technische beveilingsmaatregelen zorgen ervoor dat vertrouwelijke informatie alleen toegankelijk is voor die medewerkers van iVOX, die zich bezighouden met de verwerking van onderzoeken of met de toekenning of verzending van prijzen. Alle medewerkers van iVOX hebben in het arbeidscontract een geheimhoudingsbeding onderschreven, dat zorgt voor de bescherming van vertrouwelijke gegevens.
Alle partners of toeleveranciers die iVOX inschakelt voor de verwerking van de verzamelde persoonsgegevens zijn via een contract verplicht om alle bepalingen van de GDPR te onderschrijven en in acht te nemen.

Dataverzameling in opdracht van derden

iVOX verwerkt niet alleen onderzoeksdata via haar eigen surveys en applicaties, maar werkt ook veel in opdracht van derden of in samenwerking met partners om voor hun doeleinden onderzoeksdata te verzamelen.
iVOX staat ook bij externe dataverzameling in voor de privacy van respondenten. Onderzoeksdata worden alleen in anonieme vorm ter beschikking gesteld aan opdrachtgevers of partners.

Daarnaast stelt iVOX ook zijn kennis, expertise en technische applicaties ter beschikking van klanten of partners die een gegevensdatabase willen samenstellen of die onderzoek willen uitvoeren op hun eigen gegevensdatabase. In dit geval is de betrokken klant of partner de verantwoordelijke voor de verzamelde gegevens en zal iVOX zich middels een contract als toeleverancier verplichten om alle bepalingen van de GDPR te onderschrijven en in acht te nemen.
Voor de deelnemers aan dergelijke onderzoeken geldt in dat geval de privacy policy van de betrokken klant of partner.

Persoonsgegevens inzien, rechtzetten, of wissen

Conform de bepalingen van de GDPR kunt u uw gegevens online beheren. Hiervoor heeft u het e-mailadres waarmee u zich registreerde en uw wachtwoord nodig, dat u per e-mail van ons heeft ontvangen bij registratie in het iVOX Panel. Indien u geen toegang meer hebt tot uw persoonlijke account of andere vragen over de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens hebt, mag u zich richten tot privacy@ivox.be.

Wie het recht om vergeten te worden wil uitoefenen, verwijzen we graag naar de juiste procedure op de officiële website van de Gegevensbeschermingsautoriteit:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/recht-om-vergeten-te-worden-details#section-3.

Zich uitschrijven

Conform de bepalingen van de GDPR hebt u op elk moment de keuze u via uw e-mailadres eenvoudig en zonder paswoord uit te schrijven. Volg hiervoor de link ‘uitschrijven’ in onze mailcommunicatie of op onze website.
Indien u zich uitschrijft zal u geen verdere uitnodigingen tot enquêtes of interactieve applicaties ontvangen en zullen uw persoonlijke gegevens niet langer verwerkt worden.

Cookies

Een cookie is een pakketje informatie dat door een webserver aan uw browser wordt gezonden en daarna wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Een cookie brengt geen schade toe aan uw computer. Cookies kunnen gebruikt worden om gebruikers te identificeren en hiermee bepaalde procedures te vergemakkelijken. Zo zorgen cookies ervoor dat u geen overbodige informatie voorgeschoteld krijgt of dat u dezelfde formulieren niet telkens opnieuw moet invullen.
iVOX gebruikt cookies in zijn enquêtes en interactieve applicaties en op zijn websites. Waar van toepassing zal u toestemming voor deze cookies moeten geven. U zal dit ook moeten doen vanop elk apparaat waarmee u toegang zoekt tot onze surveys, interactieve applicaties of websites. U zal merken dat er daarbij onderscheid gemaakt wordt tussen noodzakelijke1, voorkeurs-2 en analytische3 cookies. U kunt een cookie ten alle tijde weigeren door de instellingen van uw browser aan te passen, met uitzondering van de cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de systemen. Deze cookies bevatten dan ook nooit persoonlijke gegevens of data waaraan u identificeerbaar bent.

1 Noodzakelijke cookies zijn functionele cookies die nodig zijn om de surveys en websites optimaal en met de hoogste betrouwbaarheid te laten werken. Zij bevatten nooit persoonlijke informatie.
2 Voorkeurscookies zijn kleine pakketjes informatie die de gebruikservaring verhogen, ze onthouden bv voorkeurstaal of paswoord.
3 Analytische cookies worden gebruikt om het verkeer op onze sites te monitoren. Zo krijgen we inzicht in hoe we onze applicaties en sites kunnen optimaliseren.

Links

Onze websites of interactieve applicaties kunnen links naar websites van derden bevatten. iVOX kan niet instaan voor het privacybeleid van deze andere websites. Indien u vragen heeft over uw privacy op andere sites, raden wij u aan om op de betreffende website te zoeken naar een privacyverklaring.

Mail een vriend

Op delen van onze website wordt de mogelijkheid geboden om de informatie op een pagina door te sturen aan een vriend/vriendin. Hierbij vragen wij zowel naar uw naam en e-mailadres, als naar e-mailadres(sen) van uw vriend(inn)en. Deze adressen worden alleen gebruikt voor een éénmalige uitnodiging via mail tot inschrijving in het iVOX Panel. Indien wij binnen de 4 weken geen activatie van de registratie in het iVOX Panel ontvangen hebben, worden deze e-mailadressen en persoonsgegevens uit onze systemen verwijderd.

iVOX sites

De volgende privacyrichtlijnen zijn van toepassing op alle websites waarvan het adres eindigt op ivoxpanel.be, ivoxpanel.com, socratos.net, socratos.be of ivox.be.

Wijzigingen

iVOX reserveert het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Iedere aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Daarnaast zullen wij hiervan ook berichten op onze homepage. Indien wij de intentie hebben om uw gegevens op een andere manier te gebruiken dan gesteld in deze verklaring, zullen wij eerst per e-mail om uw toestemming vragen.

Persoonsgegevens die iVOX in het kader van marktonderzoek, marketing en profilering verzamelt en/of verwerkt:

Persoonsgegevens:

 • Identificatie gegevens
 • Technische identificatiegegevens
 • Financiële gegevens
 • Persoonlijke kenmerken
 • Fysieke kenmerken
 • Gezinssamenstelling
 • Vrijetijdsbesteding en interesses
 • Lidmaatschappen
 • Verbruiksgedrag
 • Residentiële gegevens
 • Opleidingsgegevens
 • Tewerkstellingsgegevens
 • Geslacht
 • Vakbondslidmaatschappen

Gevoelige persoonsgegevens:

 • Medische gegevens
 • Psychologische gegevens
 • Geaardheid
 • Politieke overtuiging
 • Filosofische of religieuze overtuigingen
 • Gegevens over ras en ethniciteit

Lees ook onze algemene privacy verklaring die doeleinden, ontvangers en bewaartermijnen definieert.

Identiteit en contact

iVOX BVBA is gevestigd op het Engels Plein 35/01.01 te 3000 Leuven, België.
iVOX BVBA is onderdeel van Bilendi SA, geregistreerd Paris Trade met no. 428 254 874 en gevestigd te 3, Rue d’Uzes, 75002 Paris, France.
De gegevens van onze Data Protection Officer: Harlay Avocats, Parijs – te bereiken via privacy@ivox.be
Mocht u na het lezen van deze verklaring nog vragen hebben dan kunt u bij voorkeur per e-mail contact opnemen met privacy@ivox.be.
U kan ook bellen naar +32 16 22 62 14